investering

Bærekraftige investeringer: Hva er det, og hvorfor skal du bry deg?

Eivind Berg 8 min å lese
Bærekraftige investeringer: Hva er det, og hvorfor skal du bry deg?

Det blir mer og mer fokus på bærekraftige investeringer. Men hva er bærekraftige investeringer, hvorfor skal du bry deg, hvordan velges de og får du dårligere avkastning av det?

Hva er bærekraft?

Når du tenker bærekraftige investeringer er det sannsynligvis miljø du først og fremst tenker på.

Men klima- og miljø er bare en tredjedel av hva bærekraft handler om. FN definerer bærekraftig utvikling på denne måten:

“Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. “

FN har følgende 17 bærekraftsmål:

På engelsk er bærekraftsmålene "ESG", eller environmental, social and governance. Det er mye som inngår i ESG, men her er noen av de vanligste faktorene.

Environmental

Klimaendringer- og utslipp
Forurensing av luft og vann
Vannmangel
Energieffektivitet
Avfallshåndtering
Avskoging

Social

Produktsikkerhet.
Kjønnslikestilling.
Mangfold.  
Arbeidsmiljø.
Datasikkerhet.
Ansattes rettigheter.

Governance

Styresammensetning Lobbyvirksomhet
Korrupsjon
Regnskap
Lønn
Eierskap
Politiske bidrag

Bærekraftige investeringer skal ta hensyn til alle tre delene av ESG.

Hvorfor er det fokus på bærekraftige investeringer?

Global oppvarming skjer, og tiden er i ferd med å renne ut for å nå målsetningene fra Parisavtalen som ble inngått i 2016. Formålet med avtalen var blant annet å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2°C sammenlignet med førindustrielt nivå.

For å nå målet må finanssektoren må spille en viktig rolle, og de gjør seg selv en bjørnetjeneste hvis de ikke involverer seg.

Klimaendringer koster enorme summer med penger, og vil ikke bransjen gjøre endringer selv, kan det se ut som at EU kommer til å pålegge endringer hos fondsforvaltere, pensjonsfond og forsikringsselskaper i Europa.

Forslagene er mange, og noen av forslagene er som musikk i ørene for de som jobber med bærekraftige investeringer:

 • At aksjefond skal merkes grønt (som energimerkingene vi har til kjøleskap og boliger i Norge).
 • Forvaltere skal ta hensyn til miljømessig risiko når de vurderer hva som er i kundens beste interesse.
 • EU skal også klassifisere sektorer etter hva som er godt for miljøet.
 • Nye lavkarbon- og karbonpositive indekser kan bli opprettet.
 • Kreve at fondsforvaltere rapporterer på hvordan de integrerer ESG i investeringsstrategien og hvordan de stemmer på ESG-avstemninger.

Hvorfor skal du bry deg om bærekraftige investeringer?

Du kan se på bærekraftige investeringer på fire måter.

 1. Du skal finne morgendagens vinnere.
 2. Luke ut selskaper som kommer til å forsvinne.
 3. Langsiktighet i for eksempel pensjonssparing.
 4. Det er moralsk og etisk viktig for at vi skal overleve som art.

Det er på ingen måte meningen å fremstå som en MdG’er, men vil tobakk eller kull som investeringer være like aktuelt når du eller dine barn når pensjonsalder? Jeg tviler.

Er det verdt å få litt ekstra avkastning for deg hvis den kommer fra et selskap som produserer klasebomber?

Det er moralske og etiske spørsmål du kanskje ikke har tenkt mye på når du velger aksjefond.

Vi er inne i en teknologisk revolusjon på mange områder. Forbrenningsmotoren blir byttet ut med elmotoren. Kull må vike for sol og vind. Bloomberg skriver i sin siste rapport om energi at 50 prosent av verdens energi i 2050 kommer til å stamme fra sol og vind. I tillegg skriver de at kun 11 prosent av energien vil komme fra kull mot dagens 38 prosent.

For meg er det logisk at det også merkes på investeringer. Nevnte artikkel i Financial Times refererer til en studie i Nature som sier at en til fire billioner dollar kan “gå tapt” i fossile verdier som aldri blir tatt opp.

Skal du la det skje naturlig med et indeksfond eller skal du være litt frempå å velge bærekraftige investeringer?

Bærekraftige investeringer i praksis

Dette er et eksempel på hvordan prosessen rundt bærekraftige investeringen kan se ut.

1. Definer investeringsuniverset: En fondsforvalter har et investersingsunivers. Det kan være alle selskaper i MSCI World og det holder fint til et globalt indeksfond.

Noen stopper her, men de aller fleste i Norge går ihvertfall videre til neste steg.

2. Filtrer vekk verstingene: Oljefondet har en liste med selskaper som tas vekk fra deres investeringsunivers. Det kan være fordi selskapene bryter internasjonale konvensjoner (f.eks produksjon av klasebomber), produserer tobakk, bryter menneskerettigheter eller bedriver alvorlig miljøskade.

Når Oljefondet ikke vil ta i selskapene er det få andre norske aksjefond som ønsker å investere i de selskapene.

3. Filtrér vekk basert på egne kriterier: I Storebrand er bærekraft svært sentralt i investeringsstrategien og de publiserer en liste med selskaper i MSCI World som de ikke investerer i på grunn av at det bryter med de etiske retningslinjene de har satt.

De utelukker flere selskaper som Oljefondet investerer i. Storebrand stiller strenge krav til selskaper og investerer ikke i selskaper som har mer enn fem prosent av omsetningen fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel. Det gjør at de har filtrert vekk RWE som Oljefondet har fått mye kritikk for å investere i (siden RWEs inntekter fra kraftproduksjon er under 30 prosent som er ett av to punkter i mandatet til Oljefondet).

Storebrand er brukt som eksempel for de er den eneste jeg vet om som publiserer listen over selskaper de ikke investerer i.

4. Legg til selskap som har positiv innvirkning: Du tenker på en aksjeanalytiker som en person som gjør en analyse av den finansielle delen av selskapet og aksjekursen. Er det en god investering? Er det billig? Har de en god fremtid?

Noen fondsforvaltere har egne ESG-team som gjør en fundamental analyse av faktorer som ikke berører det finansielle. Målet er å finne selskaper som gjør det bedre på bærekraft, og derfor har større muligheter til å bli bedre investeringer for fremtiden.

Dette kalles positiv seleksjon der man vekter seg opp i selskaper som er bedre på bærekraft sammenlignet med konkurrentene.

5. Revekt porteføljen: Det kan være lurt å være obs på at ikke alle fondsforvaltere håndterer ekskluderingen likt. For å ta Oljefondet som eksempel igjen, så skrives det at de har tapt penger på å ikke ha tobakk og klasebomber. De filtrerer ut og så vekter seg likt opp i alt det andre i investeringsuniverset.

Storebrand har også tatt ut tobakk, men i stedet for å vekte seg opp i alt vekter de seg opp i samme type bransje. Tobakk er defensiv konsumorientert bransje. Røyker du, så kjøper du tobakk selv om det er dårlige tider. Det samme gjør du med mat. Eller tannbørster. Ved å vekte seg opp i samme type bransje vil utelukkelsen ha mindre innvirkning på porteføljen.

Får du dårligere avkastning av bærekraftige investeringer?

Målet ditt bør være å sikre så god avkastning som mulig. Å betale for mye for bærekraftige investeringer vil gå på bekostning av langsiktig avkastning.

Moral og etikk er fint og flott, men så lenge du taper penger på det, er det kanskje ikke aktuelt.

Skal vi tro bransjen, er det ikke motsetninger mellom bærekraftige investeringer og bedre avkastning. Paretos Karl Oscar Strøm twitret at MSCI viste på DNBs bærekraftskonferanse at selskaper som er best på ESG også er bedre i en fondsportefølje.

Ikke overraskende er også aktørene i bransjen som forvalter bærekraftige fond positive til det økende fokuset på bærekraft.

Folk flest tror det å spare bærekraftig er dyrere og gir lavere avkastning, og at man må være radikal miljøverner for å investere i dem. Det er tull. Vi mener det stikk motsatte— HARALD MARTENS HOLM, STOREBRAND

Skal du være djevelens advokat, kan du si at bærekraftige investeringer kan bli fondsbransjens nye melkeku. Å spille på moral, etikk og samvittighet vil få kunder til å betale ekstra for et produkt.

Men av det jeg har sett er det ikke store kostnadspåslag på bærekraftige fond sammenlignet med andre aksjefond. Bærekraftige indeksfond er noe dyrere enn andre indeksfond, men fremdeles innenfor det som er spiselig.

Våre undersøkelser viser at man ikke ofrer avkastning ved å ha kriterier for ansvarlige investeringer, snarere tvert imot.— CHRISTIAN DAHL, INVESTERINGSDIREKTØR I HANDELSBANKEN

På Nordnetbloggen kan du lese at en studie fra 2014 som undersøkte effekten av arbeid med bærekraftighet i 180 amerikanske selskap yngre enn 18 år viste at de bærekraftige investeringer i snitt ga høyere avkastning enn børsen.

Nordea snakker også varmt om ESG:

Vi finner et likhetstegn mellom det å ta samfunnsansvar og levere gode finansielle resultater.— THORODD BAKKEN, LEDER FOR STORKUNDER I NORDEA

Med andre ord: Bransjen er positiv og kostnadene ser spiselige ut. De fleste norske bærekraftige fond er såpass nye at det er for tidlig å si hvor godt de leverer, men holdes kostnadene nede er det naturlig for meg å tro at bærekraftige fond vil gjøre det minst like godt som andre aksjefond i fremtiden.

Hvordan kan du vite hva som er en bærekraftig investering?

Det er vanskelig nok å analysere det finansielle ved et selskap. Skal du nå måtte begynne å vurdere det etiske, arbeidsmiljøet og hvorvidt styresammensetningen er idéell?

I praksis er det umulig for deg å gjøre en god vurdering av hva som er en bærekraftig investering (foruten det som er åpenbart som miljømessige gevinster som solcelle- og vindmølleselskap).

Så du må ha hjelp.

Det vil være nærliggende for mange å se på Morningstars Sustainability Rating. Men den gir noen interessante resultater. For eksempel har Nordnet Superfondet Norge fem av fem stjerner. Det er et indeksfond som følger OBX og har 23 prosent i Equinor, og 35 prosent i energi totalt der mesteparten er olje og gass.

Storebrand Fossilfri Norge er et fossilfritt indeksfond som også følger Oslo Børs. Equinor er utelatt og Scatec Solar er fjerde største investering. Det har tre av fem stjerner.

Forklaringen er at ratingen til Morningstar rangerer større selskaper høyere på bærekraft fordi de er gode, og har ressurser nok, til å rapportere inn på ESG-mål som gjør at de får en høy bærekraftsrating. Equinor er på topp når det gjelder bærekraft og når Nordnet Superfondet Norge i tillegg følger OBX som inneholder stort sett bare store selskaper slår det heldig ut for fondet.

Legg til at mange norske aksjefond undervekter Equinor så blir effekten større.

For meg ser det ikke ut som det fossilfrie indeksfondet nødvendigvis mindre bærekraftig enn superfondet. Derfor anbefaler jeg å ta den ratingen med en liten klype salt.

Det andre spørsmålet er om forvalterne er i stand til å bedømme ESG. Et interessant innlegg av Trym Riksen, leder av strategisk og taktisk allokering Formuesforvaltning, i Dagens Næringsliv viste en sammenligning mellom analyseselskapene MSCIs og FTSEs ESG-vurdering av 430 japanske selskaper.

Fra Dagens Næringsliv 13.06.2018

Det er kanskje ikke så overraskende. Det er vanskelig å finne vinnerne på børsen, men for meg virker ESG vanskeligere å bedømme enn fundamentale økonomiske faktorer.

Er det da mulig å forholde seg til ESG-ratinger?

Derfor er det kanskje lurt å satse på de som gjør det beste arbeidet ESG-messig? Men hvem er det? Det er nok ikke noe enkelt svar på det. Spesielt ikke hvis de ikke gjør egne analyser, men baserer seg på å kjøpe data fra for eksempel MSCI eller FTSE.

Det enkleste er å satse på fondsforvaltere som er transparente, har historikk, er seriøse og i tillegg er åpne om strategien sin.

Hvordan finner du bærekraftige investeringer?

Bærekraft og investering er et komplekst tema som umulig kan dekkes i ett innlegg. Dette har kanskje dekket toppen av isfjellet, men jeg har ikke nevnt hvor du kan finne bærekraftige investeringer.

Neste innlegg om bærekraft kommer til å dekke noen av de mest spennende bærekraftige investeringene jeg har funnet. Alt fra de grønneste av de grønne fondene til grønne investeringer som ikke er aksjefond.

Ønsker du å se nærmere på bærekraftige investeringer i mellomtiden er det noen stikkord på aksjefond som går igjen.

 • ESG
 • Bærekraft
 • Miljø
 • Sustainable
 • Lavkarbon

Har du noen bærekraftige investeringer? I så fall hva? Legg gjerne en kommentar under.

Del innlegget
Kommentarer

Logg inn for å kommentere

Flere innlegg Eivind Berg

Sparing og investering forklart

Bli med 8500+ andre som ser forbi markedsføringen til bankene og får den informasjonen de trenger.

Herlig! Du er nå medlem.

Velkommen tilbake! Du er nå innlogget.

Herlig! Du har nå meldt deg inn på Eivind Berg.

Herlig! Sjekk eposten din for å logge inn.

Betalingsinformasjonen din ble oppdatert.

Obs! Betalingsinformasjonen ble ikke oppdatert.